SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

PETYCJA

Poniżej zamieszczona jest treść Petycji do Prezydenta m.st. Warszawy dotycząca konieczności rozwiązania problemów  mieszkańców nieruchomości SBM WARDOM, które nie posiadają uregulowanych praw do gruntów . 

Warszawa, dnia 25.03.2020 r.

Szanowny Pan

Rafał Trzaskowski
Prezydent m. st. Warszawy

PETYCJA
w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego

Szanowny Panie Prezydencie.

My, mieszkańcy SBM WARDOM, posiadający spółdzielcze prawa do lokali zwracamy się z prośbą o ustanowienie na rzecz naszej Spółdzielni użytkowania wieczystego do gruntów objętych roszczeniami Spółdzielni.

Brak uregulowania stanu prawnego nieruchomości, na których znajdują się nasze mieszkania, powoduje, że my członkowie naszej Spółdzielni nie możemy:

  • przekształcać posiadanych praw spółdzielczych do lokali w odrębną własność,
  • zakładać dla posiadanych lokali ksiąg wieczystych,
  • sprzedawać posiadanych lokali według cen rynkowych, gdyż lokale te z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów mają nawet o 20% niższą wartość, w stosunku do wartości lokali sąsiednich w budynkach posadowionych na gruntach uregulowanych,
  • w przypadku emerytów oraz rencistów osiągających niskie dochody korzystać z 50% bonifikaty w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów,
  • skorzystać z dobrodziejstwa ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo ich własności i uzyskać przysługującej nam 98% bonifikaty w opłacie rocznej za przekształcenie.

Obawiamy się także, że zostaniemy pozbawieni praw do wybudowanych przez Spółdzielnię i sfinansowanych przez nas, jej członków, placów zabaw, parkingów, terenów rekreacyjno – sportowych, a także urządzonych terenów zieleni.
Brak regulacji stanu prawnego gruntów powoduje, że traktowani jesteśmy jak gorsza grupa społeczna pozbawiona należnych nam praw. Zaistniała sytuacja powoduje także nierówność praw pomiędzy członkami zamieszkałymi w budynkach na terenach o uregulowanym stanie prawnym i członkami zamieszkałymi w budynkach na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Konstytucja gwarantuje równość praw obywateli. My zaś jesteśmy pozbawieni podstawowych praw konstytucyjnych gwarantujących tę równość oraz chroniących prawo własności. Taki stan rzeczy, nie może być tolerowany w demokratycznym państwie prawa.
     Przypominamy, że od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10.05.1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych obowiązek ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych do gruntów zabudowanych budynkami spółdzielczymi, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego (w przypadku Warszawy – na Urzędzie m. st. Warszawa). My jako mieszkańcy Spółdzielni i jednocześnie Warszawy niniejszą petycją chcemy wesprzeć wieloletnie działania naszej Spółdzielni w przedmiocie regulacji gruntów.
     W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne ustanowienie na rzecz SBM WARDOM, której jesteśmy mieszkańcami, prawa użytkowania wieczystego do gruntów, na których posadowione są nasze budynki. Dopiero wówczas będziemy mogli w pełni skorzystać z przysługujących nam praw.

Mieszkańcy SBM WARDOM

Do wiadomości:

Pani Ewa Malinowska – Grupińska

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy