SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Praca - ogłoszenia

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

poszukuje kandydata na stanowisko:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Wymagania:

­ - wykształcenie wyższe,

­ - minimum 5-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych, 

­ - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność,

­ - znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zagadnień związanych
   z działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną spółdzielni,

­ - znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza z zakresu prawa pracy

­ - znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, w szczególności zagadnień dotyczących spółdzielni mieszkaniowej, 

­ - wiedza z zakresu zarządzania i kontroli kosztów, analizy ekonomiczno-finansowej oraz sprawozdawczości spółdzielni, 

­ - znajomość zasad sporządzania planów gospodarczo-finansowych i bilansu w spółdzielni.

Informacje o wymogach merytorycznych i formalnych, jakim powinna odpowiadać oferta określa „Regulamin konkursu na stanowisko
Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM z siedzibą w Warszawie”
umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni (www.wardom.pl/praca) oraz dostępny w siedzibie Spółdzielni.

Oferty powinny być składane w formie pisemnej i doręczone wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu”  do siedziby Spółdzielni pod adresem: Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa WARDOM
ul. Kochanowskiego 49, 01-864 Warszawa – osobiście albo przesyłką pocztową /pocztą kurierską w nieprzekraczalnym terminie (data wpływu do Spółdzielni) do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 14:00

Złożenie oferty po upływie wymaganego terminu i/lub brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów skutkuje odrzuceniem aplikacji na pierwszym etapie konkursu. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.   

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. 

 

Regulamin konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM
z siedzibą w Warszawie - 
pdf