SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

EKSPLOATACJA

Czy spółdzielnia może zawierać akty prawne odrębnej własności z członkami, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przeniesienie własności na członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego następuje po dokonaniu przez niego następujących czynności:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy, będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami,
2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na lokal,
3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiącej mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Według stanu prawnego na dn. 20.09.2008 r. użytkownicy mieszkań lokatorskich powstałych po 1989 roku mogą skorzystać z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która daje możliwość zredukowania odsetek budżetowych. Wystarczy spłacić kredyt i 30% odsetek, a wówczas budżet państwa umorzy pozostałe 70% ( w Sejmie złożono już projekt zmiany ustawy regulującej tę kwestię).

  Jak rozwiązywać problemy z sąsiadami nie przestrzegającymi zasad porządku domowego?

Obowiązujący wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych regulamin porządku domowego jest wywieszony na tablicach informacyjnych na każdej klatce schodowej. Regulamin nakłada na właścicieli także odpowiedzialność za zachowanie najemców ich lokali oraz osób odwiedzających. W regulaminie są jasno i dokładnie wymienione czynności, których popełnienie uznaje się za wykroczenie przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu. Należą do nich m.in.: głośne słuchanie muzyki, picie alkoholu w miejscach publicznych, organizowanie głośnych imprez w mieszkaniu, przebywanie obcych osób na klatce schodowej, zakłócanie ciszy nocnej. O każdym poważnym przypadku naruszenia porządku domowego należy powiadamiać Policję (bądź Straż Miejską). Policja może doprowadzić do ukarania właściciela lokalu, który zakłóca spokój pozostałym mieszkańcom grzywną, aresztem lub ograniczeniem wolności. Takim karom podlega bowiem ten, kto krzykiem hałasem, lub innym działaniem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny, albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym. Uzasadniona interwencja policji skutkować będzie najprawdopodobniej skierowaniem sprawy do Sądu Grodzkiego o ukaranie sprawcy grzywną.

 Czyją własnością są pożytki z lokali wynajmowanych przez spółdzielnię?

Lokale wynajmowane nie wchodzą w skład powierzchni wspólnej i stanowią mienie spółdzielni, a zatem pożytki z tych lokali nie powiększają przychodów tylko jednej nieruchomości ewidencyjnej, w której te lokale się fizycznie znajdują. Czynsz najmu służy pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, a w części przekraczającej te potrzeby przypada właścicielowi lokalu, którym jest spółdzielnia.

  Kiedy spółdzielnia może skutecznie sprzeciwić się inwestycji realizowanej na sąsiednim gruncie?

Spółdzielnia może zgłosić swoje wątpliwości co do powstającej w jej sąsiedztwie inwestycji w trakcie dwóch etapów realizacji inwestycji: po pierwsze, na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę nowej inwestycji, po drugie zaś, po uprawomocnieniu się tejże decyzji t,j, w trakcie budowy lub po jej zakończeniu. Można domagać się rozbiórki lub przebudowy jedynie wtedy, gdy zostaną spełnione przesłanki umożliwiające podjęcie jakichkolwiek działań n.p. kiedy sąsiadujący budynek:
- nie spełnia wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej, ochrony środowiska,
- nie jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem,
- utrzymywany jest w niewłaściwym stanie technicznym,
- nie jest odpowiednio usytuowany na działce budowlanej,
- zakłóca występujące w obszarze oddziaływania budynku uzasadnione interesy osób trzecich, w tym dostęp do drogi publicznej. Jednakże żaden przepis prawa budowlanego nie warunkuje wydania pozwolenia na budowę od tego, by budynek znajdujący się na sąsiedniej działce nie zmniejszył swojej wartości, czy też by nowo powstający budynek nie oszpecił najbliższej okolicy. Jest to z punktu widzenia prawa budowlanego okoliczność obojętna.

 

Kto wyraża zgodę na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym?

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć pisemną zgodę aktualnego właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W praktyce oznacza to, że bez zgody Spółdzielni zezwolenie nie może być wydane w budynkach przez nią administrowanych.

 Czy możesz sadzić drzewa blisko budynku bez zgody sąsiadów?

Należy podkreślić, że nie znajdziemy przepisów regulujących kwestię odległości sadzenia drzew od budynków. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, tj. od wielkości i przekroju drzewa, usytuowania okien itp. Jeżeli drzewa mają rosnąć przy budynku, warto zachować odległość od elewacji nieco większą niż promień korony, jaką prawdopodobnie będą miały za kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat - można to sprawdzić w literaturze. Warto pomyśleć o tym zawczasu, bo gdy później drzewo przysłoni okna budynku, mogą być problemy z jego wycięciem. Aby wyciąć drzewo (nie dotyczy drzew owocowych) wymagane jest uzyskanie zgody z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Gdy teren na którym sadzone jest drzewo stanowi nieruchomość wspólną, powinniśmy uzyskać zgodę Spółdzielni.

 

Jaka jest przyczyną pojawiania się wilgoci i grzybów w mieszkaniach?

Rozwojowi grzybów pleśniowych sprzyja wilgoć i niedostateczne ogrzewanie oraz wietrzenie pomieszczeń. Ponieważ ceny energii systematycznie rosną, wielu rodzinom z coraz większym trudem przychodzi płacić coraz większe rachunki. Trudno więc się dziwić, że systematycznie zakręcane są zawory w grzejnikach i obniżana temperatura w mieszkaniu. Do tego, aby nie tracić cennego ciepła, szczelnie zamyka się okna i drzwi, a nawet niektórzy zasłaniają kratki wentylacyjne. W każdym gospodarstwie domowym powstają duże ilości pary wodnej. Jeżeli nie znajduje ona drogi ucieczki przez kanał wentylacyjny lub otwarte okno, to gromadzi się w pomieszczeniach, wnikając w mury budynku, meble itp.. Z czasem w zawilgoconych murach rozwijają się pleśnie. W przypadku zawilgocenia elementów budynku na skutek nadmiernej kondensacji pary wodnej z powietrza musi zostać rozwiązany problem odpowiedniej wentylacji, wydajniejszego ogrzewania i ewentualnie izolacji termicznej murów. Dopiero po usunięciu przyczyn zawilgocenia domu można przystąpić do likwidacji grzybów pleśniowych.

 

Jaki ma wpływ opomiarowanie ciepła na koszty utrzymania lokalu?

Koszty utrzymania mieszkań w Polsce zależą od dwóch czynników: od statusu prawnego mieszkania i cen mediów. Płatności przekazywane przez spółdzielnię na konto dostawców mediów stanowią od 70 do 80 proc. kosztów utrzymania lokali. Opłaty komunalne ustalane przez spółki, które są monopolistami na lokalnych rynkach powodują, że administratorzy budynków maja znikomy wpływ na ich wysokość. Oszczędzanie energii cieplnej oraz jej właściwe zużywanie u konkretnych indywidualnych odbiorców, będące wynikiem stosowania indywidualnych rozliczeń za pomocą podzielników lub mierników zużycia ciepła jest opłacalne ekonomicznie. Ponadto sprawia, że mieszkańcy mają istotny wpływ na wysokość opłat, w tym na ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty. Jednocześnie, zastosowane termozawory pozwalają na zaspokojenie indywidualnych potrzeb zarówno mieszkańców którzy wolą mieć chłodniej w lokalu, jak i tych którzy lepiej się czują w wyższej temperaturze.

 

Kto podejmuje decyzję o tym, które pomieszczenia gospodarcze będą przypisane do lokali wyodrębnionych jako pomieszczenia przynależne?

Na mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd każdej spółdzielni jest uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji w drodze uchwały o przynależności do lokalu mieszkalnego, jako części składowych innych pomieszczeń, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż.

 

Czy możliwa jest eksmisja na bruk?

Zgodnie z Art. 1046 kodeksu postępowania cywilnego lokator, któremu sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego lub zastępczego, nie może być eksmitowany przez komornika, aż do czasu gdy gmina wskaże pomieszczenie tymczasowe lub dłużnik sam je sobie znajdzie. Właściciel mieszkania blokowanego przez lokatora, którego nie można eksmitować, ma prawo domagać się od gminy odszkodowania.