SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

WENTYLACJA LOKALI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH.

1. Podstawowymi dokumentami regulującymi zagadnienia wentylacji mieszkań są:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zwane dalej Rozporządzeniem.
Polska Norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, wymagania zwana dalej Normą.

2. Podstawowe wymagania Normy i Rozporządzenia dotyczące wentylacji:
a. Układ wentylacji powinien zapewniać co najmniej: doprowadzanie powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni oknem zewnętrznym. usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego WC oraz ewentualnego pomieszczenia pomocniczego (składzik, garderoba).
b. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno sanitarnych.
c. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.

3. Sposób realizacji wymagań Normy i Rozporządzenia w budynkach mieszkalnych:
a. Z uwagi na bardzo niski współczynnik infiltracji powietrza okien z PCV z uszczelkami, doprowadzenie powietrza zewnętrznego (stały jego przepływ) w wymaganej Normą i Rozporządzeniem wielkości realizowane jest poprzez listwy wentylacyjne (nawiewniki powietrza) zamontowane w oknach. Tylko ich pełne otwarcie zapewnia prawidłowe działanie wentylacji w mieszkaniu (odpowiednio duży strumień powietrza doprowadzanego). Zamknięcie listew może powodować, szczególnie w okresie obniżonych temperatur powstawanie wstecznego ciągu w kominach wentylacyjnych, najczęściej w WC lub garderobie (pomieszczenia bez grzenika), co skutkuje dużym obniżeniem temperatury w tych pomieszczeniach oraz oziębieniem ścian przylegających do kominów. Pojawia się też roszenie na szybach okien.
b. Usuwanie powietrza zużytego realizowane jest poprzez kanały wentylacyjne o przekroju dostosowanym do wymaganego Normą strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Dla prawidłowego działania wentylacji wszystkie przewidziane w projekcie kanały powinny być otwarte, a wlot powietrza nie powinien być tłumiony przez zamontowane w nich wentylatory lub gęste, zanieczyszczone kratki. Drzwi do pomieszczeń wentylowanych powinny być wyposażone w odpowiednio duże otwory umożliwiające stały przepływ powietrza.

4. Zgodnie Rozporządzeniem obowiązek stosowania wentylacji mechanicznej dotyczy budynków wysokich i wysokościowych o wysokości powyżej 9 kondygnacji mieszkalnych.