SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

ROZLICZENIA

 Kto płaci za sąsiada zaniżającego odczyty zużycia wody?

Zaniżanie wskazań wodomierzy mieszkaniowych prowadzi do indywidualnie niższych opłat za zużytą wodę według wskazań licznika mieszkaniowego, lecz także do wyższej opłaty stałej, rozłożonej na cała grupę odbiorców z danego budynku, według wskazań licznika głównego. W przypadku, gdy rozbieżności wskazań obu grup liczników przyjmują charakter rosnący, jednym ze sposobów wytłumaczenia różnic może być zjawisko rozpowszechniania się magnesów neodymowych i ich wykorzystania do nielegalnego poboru wody. Rozbieżności pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych powinny się mieścić w granicach 8-15% i wynikają z usterek technicznych, różnych uwarunkowań eksploatacyjnych, tolerancji pomiarowej urządzeń, zewnętrznych ujęć wody oraz stanu technicznego instalacji.

 Jak się ustala koszt podgrzania ciepłej wody użytkowej?

Począwszy od 01 czerwca 2007r. koszty podgrzania ciepłej wody, rozliczane są z pobranymi zaliczkami miesięcznymi na podstawie wskazań oddzielnego podlicznika energii zainstalowanego przez SPEC. Takie rozwiązanie pozwala po zakończenie każdego okresu rozliczeniowego, precyzyjnie wyliczyć rzeczywisty koszt podgrzania 1 m3 wody na podstawie otrzymanych faktur od dostawcy energii oraz sumarycznej ilości zużycia ciepłej wody wynikającej ze wskazań wodomiarów zainstalowanych w Państwa lokalach. Koszt zmienny podgrzania wody nie jest więc wartością znaną w momencie ustalania wysokości zaliczek. Jego typowa wielkość oscyluje w przedziale 10,00-15,00 zł/m3 w zależności od indywidualnych cech charakteryzujących poszczególne budynki mieszkalne:
- stopnia zautomatyzowania węzła,
- odległości najbardziej oddalonego mieszkania od wymiennika ciepła,
- wydajności pomp, sprawności wymiennika ciepła,
- ilości klatek schodowych, wysokości budynku,
- długości obiegu cyrkulacji wody ciepłej,
- ilości zużywanej wody ciepłej w lokalach,
- izolacji termicznej poziomej instalacji wodociągowej,
- stanu technicznego instalacji wynikającego z okresu użytkowania,
- mocy zamówionej w SPEC określającej tzw. gotowość do podgrzewu. Należy mieć na uwadze fakt, że woda jest podgrzewana do temperatury 55oC już u odbiorcy w indywidualnych węzłach cieplnych, które posiada każdy budynek bądź zespół budynków. Woda ciepła nie jest dostarczana po z góry ustalonej cenie, tak jak ma to miejsce w przypadku wody zimnej z MPWiK.

ˇ Co się dzieje z nierozliczonymi zaliczkami na eksploatację w chwili zbycia lokalu?

W momencie zbycia lokalu, strony transakcji ( n.p. sprzedający i nabywca) powinny ustalić między sobą, co się dzieje z nierozliczonymi, a wniesionymi w danym roku obrachunkowym zaliczkami na pokrycie kosztów ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Spółdzielnia na koniec roku kalendarzowego, dokona rozliczenia zużycia mediów (nadwyżka/niedobór) w lokalu bez uwzględnienia zmiany właściciela jaka miała miejsce w trakcie okresu rozliczeniowego.

Jak rozliczane jest zużycie wody, gdy nie nastąpił odczyt stanów liczników w lokalu?

Zimna i ciepła woda jest rozliczana dwa razy w roku na koniec miesiąca maja i grudnia, o czym informują stosowne ogłoszenia wywieszane na drzwiach wejściowych do klatek schodowych. Upoważnieni pracownicy spółdzielni (przeważnie gospodarze posesji) mają obowiązek dokonać osobiście odczytów w lokalach i uzyskać potwierdzenie właściciela poprawności zebranych danych. W przypadku nie dokonania odczytu spowodowanego n.p. długotrwałą nieobecnością użytkowników lokalu, rozliczenia dokonywane są na podstawie średniego zużycia jakie miało miejsce w poprzedzającym okresie rozliczeniowym. Wyrównanie różnic powstałych między zakładanym w ten sposób zużyciem, a stanem faktycznym może zatem nastąpić dopiero w kolejnym półroczu. W praktyce zdarzają się przypadki, kiedy użytkownik lokalu ma do zapłacenia dużą należność za okres nawet kilku lat, spowodowaną brakiem kolejnych odczytów.

Jakie składniki kosztów wchodzą do opłaty eksploatacyjnej?

Opłata eksploatacyjna składa się z szeregu składników, z których największymi pozycjami są:
- wynagrodzenie gospodarza posesji,
- wynagrodzenie pracowników administracji,
- koszty zarządu,
- ubezpieczenie nieruchomości i majątku,
- utrzymanie zieleni i placów zabaw,
- energia elektryczna,
- materiały i konserwacja,
- usługi obce n.p. przeglądy techniczne,
- inne. Uzyskany w danym roku wynik na eksploatacji zasobami mieszkaniowymi (nadwyżka bądź niedobór) przechodzi na następny rok obrachunkowy. Budynki spółdzielni podzielone są na nieruchomości ewidencyjne. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną gospodarkę i odrębnie ustala wysokość zaliczek miesięcznych.

Jak ustala się liczbę mieszkańców w lokalu?

Liczbę mieszkańców w lokalu ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia składanego przez właściciela danego lokalu. Na tej podstawie naliczane są wysokości niektórych składników opłat eksploatacyjnych pobieranych na pokrycie kosztów.: - wywozu śmieci, - funkcjonowania dźwigów, Zaliczki na pokrycie kosztów ciepłej i zimnej wody są przeliczane na osoby według zużycia wykazanego przez liczniki. Spółdzielnia nie weryfikuje prawdziwości podawanych danych w urzędzie meldunkowym