SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Walne Zgromadzenie 2017


Z A W I A D O M I E N I E

DLA CZŁONKÓW SBM WARDOM

 

Zarząd SBM WARDOM, działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się
w dniu 07.06.2017 r.   o godz. 18ºº 
w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół Nr 124 w Warszawie przy  ul. Conrada 6.

PRAWO DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MAJĄ TYLKO CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji:
    a/ Mandatowo-Skrutacyjnej
    b/Wyborczej
    c/ Wnioskowej
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni za 2016 rok.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.
6. Dyskusja dotycząca Sprawozdań i złożonych Informacji.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    1/  zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego SBM WARDOM za 2016 rok
    2/  przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM WARDOM z działalności za 2016 rok
    3/  udzielenia skwitowania członkom Zarządu SBM WARDOM
    4/  podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016
    5/  zbycia nieruchomości przy ul. Podwójnej pod drogę publiczną
    6/  zmian w treści § 82 i § 83 Statutu SBM WARDOM
    7/  uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM WARDOM
    8/  uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SBM WARDOM
8. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.
9. Wybory Rady Nadzorczej.

Przewidywana przerwa w obradach – ok. 30 min.

10. Ogłoszenie wyników wyborów.
11. Składanie wniosków, dyskusja i ich przegłosowanie.
12. Zamknięcie obrad.

Na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia komplet materiałów będzie udostępniony do wglądu w siedzibie
SBM WARDOM w godz. 9ºº do 15ºº ul. Kochanowskiego 49 pok. 213 
i na stronie internetowej Spółdzielni www.wardom.pl

UWAGA !
PODPISANIE LISTY OBECNOŚCI I POBRANIE KARTY DO GŁOSOWANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.


1. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni za 2016 rok
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci za 2016 rok.
3. Uchwała nr 220 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego SBM WARDOM za 2016 rok.
4. Opinia biegłego rewidenta do Sprawozdania Finansowego.
5. Uchwała nr 221 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM WARDOM z działalności za 2016 rok.
6. Uchwała nr 222 w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu SBM WARDOM.
7. Uchwała nr 223 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
8. Załącznik do Uchwały nr 223 - Wykaz środków.
9. Uchwała nr 224 w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Podwójnej pod drogę publiczną.
10. Załącznik do Uchwały nr 224 - rysunek działek.
11. Uchwała nr 225 w sprawie zmian w treści par. 82 i par. 83 Statutu SBM WARDOM.
12. Uchwała nr 226 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SBM WARDOM.
13. Załacznik do Uchwały nr 226 - Regulamin Walnego Zgromadzenia.
14. Uchwała nr 227 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Załącznik do Uchwały nr 227 - Regulamin Rady Nadzorczej SBM WARDOM.