SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

Walne Zgromadzenie 2018

Warszawa, dnia 07.05.2018 r
.

Z A W I A D O M I E N I E

DLA CZŁONKÓW SBM WARDOM


Zarząd SBM WARDOM, działając na podstawie § 75 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 06.06.2018 r. o godz. 18ºº 
w sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Nr 124 w Warszawie przy
ul. Conrada 6.


PRAWO DO CZYNNEGO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MAJĄ

TYLKO CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI
Porządek obrad WZ 2018:

 1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium.

 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Wybór Komisji:

a/ Mandatowo-Skrutacyjnej

b/ Wnioskowej
`

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni za 2017 rok.

 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.

 3. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016.

 4. Informacja dotycząca zmian w Statucie w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 5. Dyskusja dotycząca Sprawozdań i złożonych Informacji.                                        Przewidywana przerwa w obradach – ok. 30 min.


 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1/ przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok,

  2/ zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok,

  3/ udzielenia skwitowania członkom Zarządu,

  4/ podziału nadwyżki bilansowej,

  5/ przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016,

  6/ zmiany w treści Statutu SBM WARDOM,

  7/ uchwalenia jednolitego tekstu Statutu SBM WARDOM.


 7. Dyskusja i przyjęcie wniosków.
 8. Zamknięcie obrad.

Na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia komplet materiałów będzie udostępniony do wglądu w siedzibie SBM WARDOM
w godz. 9ºº do 15ºº ul. Kochanowskiego 49 pok. 213 
i na stronie internetowej Spółdzielni www.wardom.pl

 

UWAGA !

PODPISANIE LISTY OBECNOŚCI I POBRANIE KARTY DO GŁOSOWANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.


                                                       za Zarząd SBM WARDOM

 

     KOMPLET MATERIAŁÓW NA WALNE ZGROMADZENIE  

 1. WZ - Zmiany w treści Statutu
 2. WZ - Nowy tekst jednolity Statutu
 3. WZ - Sprawozdanie Finansowe
 4. WZ - Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 5. WZ - Sprawozdanie Zarządu
 6. WZ - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie lustracji
 7. WZ - Uchwała Nr 228 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej SBM WARDOM z działalności za rok 2017
 8. WZ - Uchwała Nr 229 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego SBM WARDOM za rok 2017
 9. WZ - Uchwała Nr 230 w sprawie udzielenia skwitowania członkom Zarządu SBM WARDOM
 10. WZ - Uchwała Nr 231 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017
 11. WZ - Uchwała Nr 232 w sprawie przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2014-2016
 12. WZ - Uchwała Nr 233 w sprawie zmian w treści Statutu SBM WARDOM z siedzibą w Warszawie
 13. WZ - Uchwała Nr 234 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu SBM WARDOM z siedzibą w Warszawie