SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA

1. Opłaty członkowskie w SBM WARDOM

Dział Członkowski informuje, że osoby które wypełniły deklarację przystąpienia do Spółdzielni zobowiązane są do wniesienia następujących opłat:

- wpisowego w wysokości - 500,00 zł
- udziału w wysokości - 2000,00 zł

Kwoty opłat wynikają bezpośrednio z treści § 11 Statutu SBM WARDOM przytoczonego poniżej:

   Opłaty członkowskie wynoszą:
1. udział- równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu,
2. wpisowe - w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia
3. Udziały i wpisowe wniesione przez członków Spółdzielni w wysokości obowiązującej w dniu wnoszenia tych opłat uważa się za wystarczające.
4. Opłaty członkowskie wymienione w ust. 1 są płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa.
5. W przypadku nie wniesienia udziałów w ustalonym w ust. 3 terminie Spółdzielnia może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu w poczet członków i wykreślić z rejestru członków.